මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී කරපු ඡායාරූප එකතුව


ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනියක් සහ රංගන ශිල්පිනියක් වුන ඕෂදී හිමාෂා (Oshadi Himasha Chavindi) මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටිනවා

මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී හිමාෂා (Oshadi Himasha Chavindi) මෑතකදි කරපු ඡායාරූප එකතුව තම්යි මේ.

ANGEL AWAITS Manoj & Oshadi Himasha

Hair & Makeup Kamal Bandara (Salon Nathalia)

Dress Designer Arosh Jayanatha
Captured Moments Malith Senevirathne II

 


මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී කරපු ඡායාරූප එකතුව

log in

reset password

Back to
log in