මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී කරපු ඡායාරූප එකතුව


ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනියක් සහ රංගන ශිල්පිනියක් වුන ඕෂදී හිමාෂා (Oshadi Himasha Chavindi) මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටිනවා

මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී හිමාෂා (Oshadi Himasha Chavindi) මෑතකදි කරපු ඡායාරූප එකතුව තම්යි මේ.

  

Your heart beats
because of our love
our love beats
stronger because of you

“Maternity photoshoot”

Manoj Fernando Hair byDhanushka Chathuranga ( Salon LIYO ) 0773885122

My Hair & Makeup Salon Suranga by Suranga Akash Wma 0771101650

Photography Sky Creations Photography by Shantha Mabatuwana 0714891834

Sponsored Locations Ayana Sea Wadduwa 0382282885


මව් පදවිය අපෙක්ෂාවෙන් සිටින ඕෂදී කරපු ඡායාරූප එකතුව

log in

reset password

Back to
log in