ෆේස්බුක් ගිණුම් මිලියන 50ක් හැක් වෙලා ඉක්මනට මේ දේ කරල ඔබේ ගිණුම බේරගන්න


ඊයේ දිනයේදී ෆේස්බුක් ගිණුම් මිලියන 50ක් හැකර් වරුන්ගේ ග්‍රහනයට ලක්වෙලා තියෙනවා ඒ අතර ඔබගේ ගිණුමත් තියෙන්න පුලුවන් වීඩියෝ එක බලල ඔබගේ ගිණුම බේරගන්න නැත්නම් ඔබට ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම අහිමිවේවි ඉක්මන් කරන්න හැකිතරම් ශෙයා කරල මිතුරන්වත් දැනුවත් කරන්න


ෆේස්බුක් ගිණුම් මිලියන 50ක් හැක් වෙලා ඉක්මනට මේ දේ කරල ඔබේ ගිණුම බේරගන්න

log in

reset password

Back to
log in