වසර 70ක් ආහාර ජලය නොමැතිව ජීවත් වෙන අධ්‍යාත්මික නායකයා පිටසක්වල ජීවියෙක්ද ?


විවිධ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මඟින් ආධ්‍යාත්මික නායකයෙකු වන ප්‍ර‍හ්ලාද් ජානි (Prahlad Jani) ජීවත් වන්නේ කිසිදු ආහාරයක් හෝ ජලය පවා නොමැතිව බව කිහිප වතාවක්ම ඔප්පු කර තිබෙනවා.


වසර 70ක් ආහාර ජලය නොමැතිව ජීවත් වෙන අධ්‍යාත්මික නායකයා පිටසක්වල ජීවියෙක්ද ?

log in

reset password

Back to
log in