සීගිරියේ රහස් දොර වැසූ නිසා මගෙ ඇස් අන්ධ වූ සීයාගේ කතාව


සිගිරිය කියල කියන්නේ අභිරහස්වලින් අඩුවක් නැති බොහෝම අපූරු විශ්මිත නිර්මාණයක්. මේ කියන්න යන කතාව එහි අපි වැඩිය අහපු නැති පැත්තක් ගැන වීඩියෝව නැරබීමට හැකිතරම් ශෙයා කරන්න


සීගිරියේ රහස් දොර වැසූ නිසා මගෙ ඇස් අන්ධ වූ සීයාගේ කතාව

log in

reset password

Back to
log in