මේ විදියට බුදු පහන තිබ්බොත් ජිවිතේ සාර්ථකත්වය කාටවත් නවත්වන්න බෑ


මේ විදියට බුදු පහන තිබ්බොත් ජිවිතේ සාර්ථකත්වය කාටවත් නවත්වන්න බෑ. බෞද්ධයන් වශයෙන් නිවෙස් වල උදේ සවස බුදුන් වැඳීම සිදුකල යුතුය. ත්‍රිවිද රත්නයේ අශිර්වධය නිසැකවම ලබා ගැනීමට නම්

ඔබ අනුගමනය කල යුතු පිළිවෙත් ගැන ඔබව දැනුවත්කිරීමටයි අද අපි සුදානම් වන්නේ. බුදුන් වහන්සේට මේ විදිහට පහන තිබ්බොත් ඔබගේ සාර්ථකත්වය කිසිවෙකුට නතර කරන්න බැහැ. මෙය නරඹා තව කෙනෙකුට දැනගැනීම පිණිස share කරන්න ඔබට වීඩියෝව පහතින් බලන්න පුලුවන් තෙරුවන් සරණයි

වීඩියෝව පහතින් බලන්න


මේ විදියට බුදු පහන තිබ්බොත් ජිවිතේ සාර්ථකත්වය කාටවත් නවත්වන්න බෑ

log in

reset password

Back to
log in